SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süremden sayılır mı?

Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Kaydımı yenileyemezsem kaydım silinir mi?

Öğrencinin kendi isteği dışında kayıt silme işlemi yapılmaz.

Katkı payını zamanında ödeyemezsem ne yapmalıyım, ödemediğim durumda ne olur?

. Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gerekçeli dilekçe ile başvuru işlemi yapılır ve dilekçeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülür ise öğrenci katkı payını yatırabilir.

. Katkı payının ödenmemesi durumunda ise öğrenci o yarıyıla ait öğrenim hakkını kaybeder ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci Kimlik kartım kaybolursa ne yapmalıyım?

. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurup Emniyet Müdürlüğü’ne gitmesi gereken zayi belgesini doldurup imzalatınız.

. İmzalattığınız zayi belgesini alarak, kimlik kartını kaybettiğiniz semtteki karakola götürüp, zayi belgesinin üzerine ‘KİHBİ kaydı yapılmıştır’ kaşesini yaptırınız.

. Karakolda Kaşesi yapılan belge ile birlikte Öğrenci Kimlik Kartı Zayi dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edip 25 TL kimlik zayi ücretini ödeyerek makbuzunuzu alınız.

. Kimlik kartının üzerindeki resminizin yenilenmesini istiyorsanız 1 adet vesikalık fotoğrafı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ediniz.

. Öğrenci kimlik kartınızı başvurunuzdan 7 gün sonra Fen Fakültesi A Blok 119 nolu odadan teslim alınız.

En fazla kaç yarıyıl kayıt dondurabilirim?

Öğrenciler hazırlık sınıfında en fazla 2 (iki) yarıyıl, lisans programlarında en fazla 4 (dört) yarıyıl, lisansüstü programlarında en fazla 4 (dört) yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmam gerekir?

Kayıt dondurmak için ders seçme tarihlerinde gerekçeli dilekçe ile bölüm başkanlığınıza başvurmanız gerekir.

Yaz Okulunda kaç ders alabilirim?

Yaz Okulunda toplam en fazla 9 kredilik ders alınabilir.

Yaz Okulunda ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemi yapılabilir mi?

Yaz Okulunda alınan dersler için ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

Başka üniversitenin Yaz Okulundan ders alabilir miyim?

Dersin alındığı bölümün %100 İngilizce olması ve bölüm başkanlığı tarafından ders içeriklerinin uygunluğunun kabul edilmesi durumunda alınabilir. Yaz Okulunda dışarıdan alınan dersin öğrencinin transkriptine işlenebilmesi için ise bölüm başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gereklidir.

Kapatılan seçmeli derslerin yerine ders alabilir miyim?

Evet alınabilir. Bu işlemin ders ekleme-çıkarma süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde, üzerinde dersi veren öğretim elemanının ve danışman onayının bulunduğu bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Mezuniyet şartını yerine getirmem durumunda not yükseltmek amacıyla ders alabilir miyim?

Lisans programındaki öğrencilerin mezuniyet şartını yerine getirmiş olmalarına rağmen not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek istemeleri halinde, öğrenimlerini takip eden eğitim-öğretim yılında kullanılmak üzere en fazla 2 yarıyıl süre verilir. Bu durumda olan öğrenciler yarıyıl sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurularını yaparak son 2 yarıyıl içerisinde DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

Ders saydırma işlemi nasıl yapılır?

Öğrenci dilekçe ile bölümüne başvurur. Bölümce eşdeğerliği kabul edilen dersler ders ekleme-çıkarma sürelerinin sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Genel not ortalaması 1.80'in altında olan öğrenci üst yarıyıldan ders alabilir mi?

Genel not ortalaması 1.80′in altında olan öğrenci, genel not ortalamasını 1.80′e yükseltinceye kadar daha önce aldığı dersleri tekrarlar. Bir üst sınıftaki kredisiz dersler hariç olmak üzere daha önce almadığı dersi alamaz.

Kimler ders tekrarı yapar?

. Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan öğrenciler bu dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine okudukları bölüm başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen dersleri alırlar.

. Öğrenci daha önce geçer not aldığı dersleri veya bölüm başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri isterse tekrarlayabilir. Ancak bu tekrarı, geçer not alınan yarıyıldan sonraki ilk yaz okulunda veya ilk iki yarıyılda yapmak zorundadır.

Ders yükü nedir?

Ders yükü bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen kredili ders sayısıdır.

Ders çakışması durumunda ne yapmalıyım?

Haftalık ders programında seçilen derslerde çakışma olması durumunda derslerden biri bırakılır. Başarısız dersin çakışması durumunda ise başarısız dersin alınması zorunludur.

Dersten çekilmeye ilişkin kurallar nelerdir?

. Öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez. Bu kurala, öğrencinin daha önce geçer not alıp not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden aldığı dersler dahil değildir.

. Öğrenci bir yarıyılda bir dersten; lisans öğrenimi süresince en çok altı dersten çekilebilir.

. Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

. Dersten çekilme sonucu normal ders yükünün 2/3’ünün altına inilmesi durumunda, dersten çekilme izni verilmez.

Dersten çekilme(W) işlemi ne zaman yapılır?

Dersten çekilme işlemi ders ekleme çıkarma süresi bitiminden itibaren Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar yapılabilir.

Dersten çekilme(W) işlemini nasıl yapabilirim?

. Bölüm sekreterliğinden alacağınız dersten çekilme(W) kartını doldurunuz.

. Dersten çekilme(W) kartınızı dersi veren öğretim elemanına imzalatınız.

. Dersten çekilme(W) kartınızı danışmanınıza imzalatarak bir nüshasını danışmanınızın ÖBS ye girmesi için teslim ediniz,diğer nüshasını kendiniz alınız.